Όροι και Προϋποθέσεις

Ο ιστότοπος www.adclovermedia.com ανήκει στην εταιρεία “AdClover”, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Κυβέλης 27, Ελλάδα.

Η χρήση του δικτυακού τόπου της Adclover (εφεξής “η εταιρεία”) και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτόν διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα μέρη του και ισχύουν για όλο το περιεχόμενό του και τις επιμέρους σελίδες του.

Ο δικτυακός τόπος παρέχεται από την AdClover και απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και το περιεχόμενό της.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία θα αναρτά στο διαδίκτυο την τρέχουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ως αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό, κάθε χρήστης καλείται να ελέγχει τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι όροι χρήσης του δικτυακού τόπου, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και από κάθε σχετική διεθνή συνθήκη. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το προαναφερθέν νομικό πλαίσιο ή καταστεί άκυρη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και διαγράφεται από το παρόν, χωρίς να θίγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η ισχύς των λοιπών όρων.

Ομοίως, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους χρήσης καταστεί μερικώς ή ολικώς άκυρος ή ανεφάρμοστος, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και το κύρος των υπόλοιπων όρων ή μέρους αυτών. Οι άκυροι ή/και ανεφάρμοστοι όροι αντικαθίστανται από όρους που προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο το νόημα και τον σκοπό των άκυρων ή ανεφάρμοστων όρων.

Τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου από τον επισκέπτη ή χρήστη θα επιλύονται κατ’ αρχήν φιλικά, αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Στοιχεία Επικοινωνίας