Πολιτική Απορρήτου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την AdClover η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι υψίστης σημασίας. Για το λόγο αυτό, λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, διαρροή, παράνομη διαβίβαση ή άλλη αθέμιτη επεξεργασία και για να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εν λόγω τομέα. Σκοπός του κανονισμού είναι να καθορίσει τους όρους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων, ιδίως του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Adclover., που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Κυβέλης 27, email: contact@adclovermedia.com, ιστοσελίδα: www.adclovermedia.com όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ενημερώνει ότι, για τους σκοπούς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: contact@adclovermedia.com

Ποιες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε είναι εκείνα που είναι απολύτως απαραίτητα, αναγκαία και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας και μπορούν να συνοψιστούν ως εξής

• Προσωπικά δεδομένα ταυτοποίησης & νομιμοποίησης του υποκειμένου των συναλλαγών (Όνομα, Επώνυμο)
• Aριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Σχόλια και μηνύματα


Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα κατόπιν της παροχής των υπηρεσιών που μας εμπιστεύεστε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαφήμισης, συμβουλευτικής ή στρατηγικού σχεδιασμού κ.α.

Στοιχεία Επικοινωνίας